Podmínky používání

Prosíme Vás, abyste si uvedené podmínky používání stránek společnosti 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. pozorně přečetli a potvrdili, že s nimi souhlasíte.

Společnost 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. (dále jen „Společnost“) má licencí č. SV 471 Maltského úřadu pro finanční služby („MFSA“) a je multi-fondovou investiční společností s proměnným základním kapitálem. Společnost je založena na základě zákona Cap 386 Sbírky zákonů Maltské republiky s registračním číslem SV177 a může vytvářet samostatné podfondy a emitovat akcie těchto podfondů, přičemž každý podfond disponuje odděleným majetkem.

Aphelium Real Estate Fund (dále jen „Fond“) je fondem kvalifikovaných investorů dle z. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Akcionářem Fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 z. č. 240/2013 Sb. Tento typ Fondu, jenž je regulován MFSA je pod minimální mírou dozoru. Fond není retailovým typem fondu, proto se na něj nevztahuje ochrana MFSA pro retailové fondy.

Skutečnost, že Fond je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou nezakládá ochranu ani dohled jako v případě fondů kolektivního investování pro retail. Dále platí, že investoři v případě úpadku Společnosti nejsou chránění žádnou dohodou o kompenzaci a nevztahuje se na ně ani Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Fond pojištění vkladů, ani jiný obdobný zahraniční systém. Informace a služby uvedené na této webové stránce byly zveřejněny Společností a mají pouze nezávazný a informativní charakter. Informace a služby uvedené na tomto webu nepředstavují právní, daňové či jiné poradenství. Společnost nenese odpovědnost za přesnost informací obsažených na tomto webu a není odpovědná za jakoukoli újmu vyplývající z jakéhokoli použití uvedených informací.

Upozorňujeme investory, že hodnota investic do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky tak není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou či vyšší výkonnost v budoucnu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku dle platných ustanovení občanského zákoníku a nepředstavují ani obdobný návrh na uzavření smlouvy či veřejnou nabídku dle zahraničních právních předpisů. Informace uvedené ve sdělení nejsou míněna a nemůžou být považována za analýzu investičních příležitostí, investičních doporučení nebo investičního poradenství. Dojde-li ke zdanění je nutno zohlednit osobní poměry investora a toto zdanění se tak může v návaznosti na jeho osobu měnit.

Žádáme potenciální investory, aby zvážili rizika, která mohou z investičních cílů Fondu vyplývat, a to s ohledem na statut Fondu. Součástí statutu Fondu je rovněž Sdělení klíčových informací, které obsahuje stručné základní charakteristiky Fondu, jenž jsou nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do Fondu. Tyto základní informace můžete rovněž nalézt v Prezentaci pro investory. V případě jakéhokoli rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi statutu, je rozhodující jeho anglická verze. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech Fondu.

Veškeré poskytované informace jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být poskytnuty ani publikovány v úplné ani částečné verzi sloužící jakémukoliv účelu a nesmí být ani poskytnuty třetím stranám bez předchozího souhlasu osob oprávněných jednat za Společnost.

Všem potenciálním investorům doporučujeme, aby se před jakýmkoli investičním rozhodnutím seznámili se všemi relevantními právními dokumenty vztahujícími se k takovému rozhodnutí a případně takové rozhodnutí konzultovali se svými daňovými, finančními a právními poradci. 

Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) naleznete níže.

Tyto informace jsou poskytovány bez ohledu na konkrétní investiční cíle, finanční situaci či potřeby konkrétního investora.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám poskytujeme informace týkající se vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Řídíme se platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Společnost 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. se sídlem level 1, blue harbour business centre, ta'xbiex seafront, xbx 1027 Malta. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: info@21solstice.cz

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu bydliště, IČO, adresu sídla.

Vaše údaje zpracováváme z důvodu, který je pro příslušný účel nezbytný – např. abychom vám mohli poskytovat danou službu či v rámci rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit. Může se jednat o legitimní zájmy, které mohou vzniknout přímo či nepřímo ve vztahu k vašim pokynům a při udržování aktualizovaných informací v souvislosti s Fondem. Údaje zpracováváme také z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší Společnosti, Fondu, případně třetích osob. Povinnost zpracovávat údaje nám stanovuje řada právních předpisů (např. zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat vaše identifikační údaje). Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno a existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušnou službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.  Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Rovněž máte právo vámi udělený výslovný souhlas kdykoli odvolat.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu.

Podmínky používání

Společnost 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. (dále jen „Společnost“) má licencí č. SV 471 Maltského úřadu pro finanční služby („MFSA“) a je multi-fondovou investiční společností s proměnným základním kapitálem. Společnost je založena na základě zákona Cap 386 Sbírky zákonů Maltské republiky s registračním číslem SV177 a může vytvářet samostatné podfondy a emitovat akcie těchto podfondů, přičemž každý podfond disponuje odděleným majetkem.

Aphelium Real Estate Fund (dále jen „Fond“) je fondem kvalifikovaných investorů dle z. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Akcionářem Fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 z. č. 240/2013 Sb. Tento typ Fondu, jenž je regulován MFSA je pod minimální mírou dozoru. Fond není retailovým typem fondu, proto se na něj nevztahuje ochrana MFSA pro retailové fondy.

Skutečnost, že Fond je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou nezakládá ochranu ani dohled jako v případě fondů kolektivního investování pro retail. Dále platí, že investoři v případě úpadku Společnosti nejsou chránění žádnou dohodou o kompenzaci a nevztahuje se na ně ani Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Fond pojištění vkladů, ani jiný obdobný zahraniční systém. Informace a služby uvedené na této webové stránce byly zveřejněny Společností a mají pouze nezávazný a informativní charakter. Informace a služby uvedené na tomto webu nepředstavují právní, daňové či jiné poradenství. Společnost nenese odpovědnost za přesnost informací obsažených na tomto webu a není odpovědná za jakoukoli újmu vyplývající z jakéhokoli použití uvedených informací.

Upozorňujeme investory, že hodnota investic do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky tak není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou či vyšší výkonnost v budoucnu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku dle platných ustanovení občanského zákoníku a nepředstavují ani obdobný návrh na uzavření smlouvy či veřejnou nabídku dle zahraničních právních předpisů. Informace uvedené ve sdělení nejsou míněna a nemůžou být považována za analýzu investičních příležitostí, investičních doporučení nebo investičního poradenství. Dojde-li ke zdanění je nutno zohlednit osobní poměry investora a toto zdanění se tak může v návaznosti na jeho osobu měnit.

Žádáme potenciální investory, aby zvážili rizika, která mohou z investičních cílů Fondu vyplývat, a to s ohledem na statut Fondu. Součástí statutu Fondu je rovněž Sdělení klíčových informací, které obsahuje stručné základní charakteristiky Fondu, jenž jsou nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do Fondu. Tyto základní informace můžete rovněž nalézt v Prezentaci pro investory. V případě jakéhokoli rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi statutu, je rozhodující jeho anglická verze. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech Fondu.

Veškeré poskytované informace jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být poskytnuty ani publikovány v úplné ani částečné verzi sloužící jakémukoliv účelu a nesmí být ani poskytnuty třetím stranám bez předchozího souhlasu osob oprávněných jednat za Společnost.

Všem potenciálním investorům doporučujeme, aby se před jakýmkoli investičním rozhodnutím seznámili se všemi relevantními právními dokumenty vztahujícími se k takovému rozhodnutí a případně takové rozhodnutí konzultovali se svými daňovými, finančními a právními poradci. 

Informace o zpracování osobních údajů týkající se Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) naleznete níže.

Tyto informace jsou poskytovány bez ohledu na konkrétní investiční cíle, finanční situaci či potřeby konkrétního investora.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám poskytujeme informace týkající se vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Řídíme se platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Společnost 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. se sídlem level 1, blue harbour business centre, ta'xbiex seafront, xbx 1027 Malta. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail: info@21solstice.cz

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu bydliště, IČO, adresu sídla.

Vaše údaje zpracováváme z důvodu, který je pro příslušný účel nezbytný – např. abychom vám mohli poskytovat danou službu či v rámci rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit. Může se jednat o legitimní zájmy, které mohou vzniknout přímo či nepřímo ve vztahu k vašim pokynům a při udržování aktualizovaných informací v souvislosti s Fondem. Údaje zpracováváme také z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší Společnosti, Fondu, případně třetích osob. Povinnost zpracovávat údaje nám stanovuje řada právních předpisů (např. zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat vaše identifikační údaje). Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno a existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušnou službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.  Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Rovněž máte právo vámi udělený výslovný souhlas kdykoli odvolat.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu.

Prosíme Vás, abyste si uvedené podmínky používání stránek společnosti 21 Solstice Funds SICAV p.l.c. pozorně přečetli a potvrdili, že s nimi souhlasíte.

Nesouhlasím s podmínkami